VERZENDING EN BETALING

Betaal Informatie: Momenteel kan u per overschrijving, iDeal of Bancontact betalen. Als je via iDEAL of Bancontact heeft betaald, ontvang je een bevestigingsmail met daarin jouw persoonlijke bestelnummer (dat tevens als betalingsbon dient), de betalingsgegevens en de trackinginformatie van uw pakket. /// Indien je betaald hebt via overschrijving, ontvang je per e-mail een factuur met jouw persoonlijk bestelnummer (dat tevens als betalingsbon dient), de betalingsgegevens en het te betalen bedrag. Zodra we je betaling hebben ontvangen, verzenden we je bestelling en ontvang je een bevestiging en de trackinginformatie van je pakket per e-mail. Verzend Informatie: DHL, TNT, PostNL en Bpost verzorgen onze verzendingen in binnen en buitenland. In de BeNeLux nemen wij de verzendkosten voor onze rekening vanaf bestellingen van 50€. De rest van de wereld betaalt de verzendkost die onze verzendpartners ons aanrekent.

GDPR

Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht of vrijgegeven. Uw gegevens worden enkel gebruikt om uw bestelling te verzenden, en u op de hoogte te houden van verzend/betaal informatie. Heel sporadisch doen we een promotie (gratis tickets voedingssalon en kerstkaartjes), en dan contacteren we u. Maar als u dit niet wenst, geen probleem, geef ons een seintje zodat we u eruit kunnen filteren.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

1.1 De overeenkomst: elke overeenkomst waarbij GMB Group BV goederen levert
1.2 Consument: de koper van onze producten – “U”
1.3 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan consumenten aanbiedt – “Wij”
1.4 Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van uw herroepingsrecht.
1.5 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 - Wie zijn wij?

GMB Group BV
Robert Molsstraat 61 | 2018 Antwerpen | België
T: +32(0)3-7221888
E: info@gmbgroup.eu
URL: www.gmb-morgantea.com
BTW: BE 0477.473.491
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10:00 - 12:00 en van 14:00 – 16:00 uur.

Artikel 3 - Het aanbod

3.1 Als een aanbieding maar een beperkte tijd geldig is of onder voorwaarden gebeurt, zullen we dit duidelijk vermelden.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat u een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, kunnen deze afwijken van de producten, die op dat moment worden aangeboden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

Artikel 4 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een bestelling plaatst, hetzij elektronisch, hetzij telefonisch.
Als u besteld hebt, bevestigen wij ook langs elektronische weg de bestelling. Zolang wij deze bestelling niet aan u hebben bevestigd, kan u de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

5.1 U hebt het recht ons te informeren dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder reden, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
5.2 U dient ons schriftelijk van deze herroeping te informeren. U vindt het wettelijke formulier voor de herroeping “hier” terug. Wij zullen een bevestiging van ontvangst versturen wanneer u ons via elektronische weg hebt geïnformeerd gebruik te zullen maken van uw herroepingsrecht.
5.3 U dient de goederen ongebruikt en in de oorspronkelijke verpakking naar ons terug te sturen. Dit moet onmiddellijk gebeuren en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de dag waarop u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ons hebt meegedeeld. Wij zullen u een bevestiging sturen zodra wij de geretourneerde goederen in ontvangst hebben genomen.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

6.1 Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening.
6.2 Als u een bedrag betaald hebt, zullen wij dit bedrag zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending crediteren via hetzelfde betalingskanaal dat u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke betaling, tenzij anders overeengekomen en zonder extra kosten. Ook de originele leveringskosten worden terugbetaald.

Artikel 7 - De prijzen

7.1 De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8 - Levering

8.1 Wanneer vooruitbetaling van toepassing is, zullen wij de bestelde goederen pas verzenden van zodra het totale bedrag van de Proforma factuur op onze rekening staat, en dit binnen de 3 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen. De levering zal in ieder geval niet later gebeuren dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
8.2 Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons hebt doorgegeven.
8.3 De verzendkosten zijn voor uw rekening, tenzij duidelijk anders aangegeven op de factuur.
8.4 Bij klachten of niet levering, kan u schriftelijk via elektronische weg met ons contact opnemen.

Artikel 9 - Betaling

9.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dient u de verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
9.2 Wanneer vooruitbetaling van toepassing is, kunt u geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
9.3 In geval van wanbetaling door u, hebben wij het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke kosten aan te rekenen. Wanneer geen betaling is gebeurd tegen de vervaldag, zal u aan de BV GMB Group intresten verschuldigd zijn ten belope van de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 3 procentpunten.
9.4 Alle geleverde goederen blijven steeds eigendom van de BV GMB Group tot na de volledige betaling.

Artikel 10 - Klanten gegevens

10.1 Alle gegevens die u met ons deelt, worden gebruikt voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst.
10.2 De gegevens worden enkel gedeeld met onze partners voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst.
10.3 Wij zullen uw contactgegevens ook af en toe gebruiken om u op de hoogte te brengen van eventuele acties en nieuws. U zal dan de optie hebben om u uit te schrijven uit onze nieuwsbrief.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

11.1 Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Antwerpse rechtbank.
11.2 De bepalingen van het contract zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Artikel 12 - Disclaimer

12.1 De inhoud van de toelichtingen in deze webwinkel is alleen voor informatieve doeleinden bestemd. Raadpleeg steeds een arts of specialist als u niet zeker bent of het gebruik van onze producten opportuun is.
12.2 Voor alle aangekochte producten op deze webwinkel geldt: omdat er geen controle op het gebruik van de genoemde producten kan worden uitgeoefend, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid ontstaan door onkundig gebruik dan wel onvoorzichtigheid of schade direct of indirect uit de toepassing voortvloeiend.

PRIVACY

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van GMB Group wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van GMB Group. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met GMB Group heeft afgesloten.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren.

(eventueel) Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. GMB Group behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Uw keuzemogelijkheden

U kan ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor verdere marketingdoeleinden worden gebruikt. Dat kan door ons op de volgende manier te contacteren:

- Per email: info@gmbgroup.eu
- Via onze website: www.gmb-morgantea.com 
- Per post: TAV GMB Group | Robert Molsstraat 61 | 2018 Antwerpen | België
- We zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoek.

U kunt kosteloos onjuiste gegevens laten verbeteren of onvolledige, irrelevante of verboden gegevens laten wissen. Dat kan door ons op de volgende manier te contacteren:

- Per email: info@gmbgroup.eu
- Via onze website: www.gmb-morgantea.com 
- Per post TAV GMB Group | Robert Molsstraat 61 | 2018 Antwerpen | België
- We zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of om deze te verwijderen.

Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

U heeft het recht om kosteloos uw gegevens in te kijken en te verbeteren.

Contactgegevens verwerker:
GMB Group BV | Robert Molsstraat 61 | 2018 Antwerpen | België.
Email: info@gmbgroup.eu
URL: www.gmb-morgantea.com 

COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website. Links naar andere websites Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacy beleid van de betrokken website door.
Nederlands